جستجو


  • 1169

ماده1- تعریف:

هئیت ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته یا رشته های ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز   جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و بالابردن سطح مهارتهای ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ذیربط ایجاد می گردد. هیئت، نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان می باشد که فعالیتهای مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت مینماید.

ماده 2- وظایف هیئت:

1- تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان از طریق به کار گیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها

2- برگزار کلاسهای آموزشی، توجیهی و نکمیلی در ردهای مختلف سنی با اخذ مجوز از فدراسیون و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی استان

3- برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون وبا هماهنگی اداره تربیت بدنی استان

4- انتخاب، معرفی و پیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشی استان به مسابقات

5- اجرای مقرارت و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیتهای هیئت های شهرستانها، شهرها و بخش های مستقل تابعه

6- اعزام داوران و مربیان استان به کلاسهای ارتقاء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

7- کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات

8- ایجاد ارتباط و هماهنگی با موسسات دولتی و غیردولتی که در رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان فعالیت دارند.

9- تهیه و تنظیم برنامه و تقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیئت های شهرستانها، شهرها و بخشهای مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

10- تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون

11- کمک مالی، فنی، پشتیبانی و  تجهیزاتی به هیئت های شهرستانها و بخشهای تابعه با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

12- تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان به فدراسیون مربوط و اداره کل تربیت بدنی استان

ماده3- ارکان هیئت:

- مجمع عمومی

- هیئت رئیسه

- رئیس هیئت

ماده4- ترکیب مجمع:

1- رئیس فدراسیون بعنوان رئیس مجمع

2- مدیر کل تربیت بدنی استان بعنوان نایب رئیس مجمع

3- رئیس هئیت

4- نایب رئیس هیئت

5- دو نفر داور از میان داوران فعال رشته یا رشته های تحت پوشش هیئت، در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه، بانوان فعالیت داشته باشند، یک نفر از داوران از میان بانوان انتخاب می شود.

6- دو نفر مربی از میان مربیان فعال رشته یا رشته های تحت پوشش هئیت. در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه،بانوان فعالیت داشته باشند، یک نفر از مربیان از میان بانوان انتخاب می شود.

7- سه نفر از بهترین ورزشکاران رشته یا رشته های ورزشی  تحت پوشش هیئت. در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه، بانوان فعالیت داشته باشند،یک نفر از آنها از میان بانوان انتخاب می شوند.

8- دو نفر نماینده از باشگاههای استان

9- رئیس انجمن ذیربط آموزشگاههای استان به عنوان نماینده آموزش و پرورش استان

10- پنج نفر از روسای هیئت های شهرستانهای به انتخاب روسای هیئت های شهرستانهای استان. استانهایی که فاقد پنج شهرستان فعال هستند، تعداد نفرات به 3 نفر کاهش پیدا می کند. در استانهایی که فاقد 3 شهرستان فعال هستند تعداد نفرات کسری تا 3 نفر از میان واحدهای تربیت بدنی غیر شهرستان فعال به انتخاب مدیر کل استان برگزیده می شوند.

تبصره 1: تعداد اعضای مجمع عمومی هیئت در استانها حداقل 17 و حداکثر 19 نفر م باشد.

تبصره 2: چگونگی انتخاب اعضای ردیف های 5تا8 این ماده بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که از سوی سازمان تربیت بدنی  تهیه و پس از تصویب ریئس سازمان ابلاغ می گردد.

تبصره 3: محل استقرار دبیرخانه در محل هیئت مربوطه می باشد و دبیر هیئت بعنوان دبیر مجمع بون حق راًی در جلسات انجام وظیفه می نماید.

ماده 5:

مجمع حداقل سالی یکبار به دعوت ریئس هیئت بطور عادی تشکیل می شود و با دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک آراء اعضای حاضر معتبر می باشد.

تبصره: درصورتیکه مجمع عادی در جلسه اول به حد نصاب دوسوم اعضاء نرسد، فراخوان جلسه دوم صورت پذیرفته و در این حالت، جلسه با اعضای حاضر رسمیت می یابد.

 

ماده 6:

جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده با درخواست ریئس مجمع و موافقت مدیر کل تربیت بدنی استان و یا به درخواست حداقل نصف اعضا مجمع و موافقت ریئس مجمع تشکیل خواهد شد.

تبصره 1: در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان نیاز به تشکیل جلسه فوق العاده مجمع را تشخیص بدهد. مراتب را جهت اقدام به ریئس مجمع اعلام خواهد نمود.

تبصره 2: تصمیمات مجمع فوق العاده با نصف  بعلاوه یک آرای اعضای مجمع معتبر می باشد و حضور حداقل دوسوم اعضا برای رسمیت  جلسه ضرورت دارد.

تبصره 3: در صورت بروز اختلاف نظر بین مدیر کل تربیت بدنی و ریئس فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن، در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش مرکز توسعه ورزش قهرمانی، ریئس مرکز مزبور و در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی، ریئس مرکز یاد شده بعنوان حکم، حکم می نماید.

ماده 7- وظایف مجمع:

1- بررسی و تایید عملکرد یکساله هیئت

2- تصویب بودجه سالانه

3- تصویب برنامه های سالیانه ورزشی و آموزشی در چارچوب برنامه های سالیانه فدراسیون

4- انتخاب ریئس هیئت و اعلام جهت صدور حکم به ریئس فدراسیون

5- تایید 3 نفر عضو هیئت ریئسه که از سوی ریئس هیئت پیشنهاد می گردند.

تبصره 1: انتخاب ریئس هیئت از میان نامزدهایی خواهد بود که فرم مخصوص را از اداره کل تربت بدنی استان دریافت و پس از تکمیل، در موعد مقرر به اداره کل تربیت بئنی تسلیم نموده باشند.

تبصره 2 : اداره کل تربت بدنی استان موظف است 45 روز قبل از زمان انتخابات، مراتب را از طریق روزنامه های محلی و نیز آگهی نصب شده در اداره کل تربیت بدنی به اطلاع عموم برساند.

تبصره 3: شرایط احراز و چگونگی انتخاب ریئس ریئس هیئت به موجب آیین نامه ای است که از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و پس از تصویب ریئس سازمان ابلاغ می گردد.

ماده8- ترکیب هیئت ریئسه:

- ریئس هیئت

- نایب ریئس

- دبیر

- خزانه دار

- سه نفر به پیشنهاد ریئس هیئت و تصویب مجمع

تبصره1: در هیئت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند، نایب ریئس هیئت الزاماً از میان بانوان و با هماهنگی و تایید مسئول ورزش بانوان استان منصوب می گردد.

تبصره2: چنانچه ریئس هیئت از میان بانوان انتخاب گردد، انتخاب نایب رییس از میان آقایان یا بانوان اختیاری است.

تبصره3: در هیئت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند، یک نفر از سه نفر عضو هیئت رییسه، از میان بانوان انتخاب می شود.

تبصره4 اقامت دایمی کلیه اعضای هیئت رییسه در استان متبوعه الزامی است.

ماده9- وظایف هیئت رییسه:

1- تهیه گزارش عملکرد یکساله هیئت و ارائه آن به مجمع

2- پیشنهاد بودجه سالانه و برنامه تقویم ورزشی به مجمع براساس منابع مالی قابل تامین

3- نظارت بر اجرای مقررات و برنامه های ورزشی در رشته یا رشته های مربوطه در سطح استان

4- تایید مسئولین کمیته های مختلف در هیئت که از طرف رییس هیئت پیشنهاد می شوند.

5- تشکیل کمیته های متناظر در فدراسیون مرتبط در صورت نیاز

6- تایید روًسای هیئت های شهرستانها(یا شهرهای) تابعه استان بنا به پیشنهاد رییس اداره تربیت بدنی شهرستان(یا شهر) مربوطه

تبصره1: اعضای کمیته های مختلف هییت از سوی مسئول کمیته پیشنهاد و با تایید و حکم رییس هیئت منصوب می گردند.

تبصره2: رئیس و اعضای هیئت رییسه در انجام وظایف محوله مسئولیت داشته و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

ماده10- رییس هیئت:

بالاترین مقام اجرایی رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت، در استان می باشد که از بین افراد علاقمند به ورزش و آگاه به امور مدیریت و برای مدت4 سال از طرف مجمع انتخاب می شوند و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره1: قبول استعفاء و برکناری رییس هیئت توسط مجمع و پس از جلب موافقت مدیر کل تربیت بدنی استان و یا به تشخیص حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رییس مجمع انجام می پذیرد.

تبصره2: در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان خواستار برکناری رییس هیئت گردد، رییس مجمع موظف است با استفاده از اختیارات تبصره فوق، مراتب را مورد بررسی قرار داده و اقدام لازم را بعمل آورد.

تبصره3: رییس فدراسیون پس از برکناری و یا استعفاء رییس هیئت، به پیشنهاد مدیر کل تربیت بدنی استان شخصی را بعنوان سرپرست تعیین می نوایدو مجمع عمومی ظرف مدت 3 ماه نسبت به انتخاب رییس جدید هیئت با رعایت مقررات اقدان خواهد نمود.

تبصره4: قبول استعفاء و بر کناری اعضای هییت رییسه(اعضای مصوب مجمع) با پیشنهاد رییس هییت و پس از تایید رییس مجمع انجام می پذیرد.

تبصره5: در صور غیبت غیر موجه بیش از یک ماه رییس هییت، مدیر کل تربیت بدنی استان پیشنهاد عزل او را به رییس مجمع ارایه می نماند.

تبصره6: در صورت بروز اختلاف نظر بین مدیرکل تربیت بدنی استان و رییس فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن، در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش مرکز توسع ورزش قهرمانی، رییس مرکز مزبور و در خصوص فدراسیونهای تحت پوشش مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی، رییس مرکز یاد شده بعنوان حکم، حکم می نماید.

ماده11- وظایف رییس هئیت:

1- نظارت بر انجام فعالیتهای ورزشی مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

2- انتخاب نایب رییس، دبیر و خزانه دار

3- انجام اقدامات لازم برای تدوین برنامه، تنظیم تقویم سالیانه هیئت و تهیه بودجه مورد نیاز

4-امضای احکام مسئولین و اعضای کمیته های مختلف ذر هیئت و روًسای هیئت های شهرستاها(و شهرهای) تابعه

5- امضای اسناد اداری و مالی  و اداری و مالی و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصله از آیین نامه ها و دستورالعملها

6- حسن اداره هیئت و نظارت برای عملکرد کمیته های مختلف در هیئت و مسابقات ورزشی و برنامه های آموزشی و ورزشی در سطح استان

7- پیشنهاد و معرفی سه نفر عضو هئیت رییسه به مجمع

8- اعلام جهت صدور احکام اعضای هئیت رییسه به مدیر کل تربیت بدنی استان پس از طی مراحل قانونی

9- تشکیل جلسات هیئت رییسه

تبصره 1: انتخاب خزانه دار پس از تایید مدیر کل تربیت بدنی استان خواهد بود.

تبصره2: کلیه تصمیات مربوط به رشته یا رشته های ورزشی فعال بانوان در هیئت استان، با هماهنگی و تایید نایب رییس هیئت، اتخاذ و اجراء می گردد.

تبصره3: کلیه مکاتبات عادی اداری(غیر تعهدآور) با امضای رییس هیئت و در غیاب وی، نایب رییس یا دبیر هیئت انجام می پذیرد.

ماده12- وظایف نایب رییس هییت:

1- در هئیت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند و نایب رییس هیئت از میان بانوان انتخاب شده باشد. ناییب رییس مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور مرتبط با توسعه ورزش مربوطه در میان بانوان، پیگیری و هماهنگی فعالیتهای مختص بانوان و نیز مراقبت از رعایت حقوق بانوان در کلیه تصمیمات و اقدامات تحت پوشش هیئت می باشند.

2- در غیاب رییس هیئت، نایب رییس عهده دار مدیریت می باشند.

3-نایب رییس مجری دستوراتی است که در چارچوب ضوابط از سوی رییس هیئت صادر می گردد.

ماده13- وظایف دبیر هیئت:

1- اجرای دستورات رییس هیئت

2- انجام کلیه امور اجرایی هیئت

3- تهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد نیاز هیئت

4- تهیه و تنظیم تقویم ورزشی با کمک کمیته های مرتبط وبر مبنای تقویم ورزشی فدراسیون و ارائه آن به هیئت رییسه

5- ابلاغ  مصوبات هیئت رییسه به مراجع مختلف

6- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگ نمودن امور و هدایت و حمایت لازم

7- دبیر جلسات مجمع( بدون حق رای) و دبیر جلسات هئیت رییسه

ماده14- درآمد و هزینه های هیئت استان:

الف- درآمدها:

1-کمک های مالی دولت

2- درآمد حاصله از برگزاری مسابقات

3- درآمد حاصله از برگزاری کلاسهای آموزشی

4- درآمد حاصله از انجام امور مسابقات ورزشی

5- درآمد حاصله از اجاره اماکن ورزشی

6- کمکهای سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی

7- درآمد حاصله از محل حق اعتراض مسابقات

8- درآمد حاصله از فعالیتهای بازرگانی، تجارتی و خدماتی

9- سایر درآمدهای مرتبط با فعالیتهای هیئت با هماهنگی فدراسیون

ب- هزینه ها:

1-هزینه اعزام و برگزاری مسابقات و جشنواره ها و آمادگی تیم های مرتبط

2- پرداخت حق الزحمه کارکنان فنی و اداری و حق التعلیم مربیان و حق الزحمه داوران و هزینه برگزاری کلاسهای آموزشی

3- هزینه تهیه ملزومات اداری، خدماتی و تبلیغاتی

4- کمک به هیئتهای شهرستانها، شهرها و سایر واحد های تابعه

5- کمک به ورزشکاران و پیشکسوتان رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت

6- سایر هرینه های مرتبط

ماده15- اقدامات مالی:

هیئت موظف است درآمدها و هزینه ها را در دفاتر مالی ثبت نمودهو مستول این اقدامات خزانه دار هیئت می باشد. کلیه درآمدهای هیئت بایستی در یک حساب نانکی خاص که بنام هیئت افتتاح می شود، واریز گردد و هزینه ها از محل این حساب انجام پذیرد.

تبصره1: امضاهای مجاز هیئت اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور هیئت با امضای ثابت خزانه دار و امضای رییس هیئت و در غیاب رییس هیئت، نایب رییس و در غیاب نایب رییس،دبیر هیئت، قابل اقدام است.

تبصره2: هیئت موظف است اموال منقول و غیر منقول خود را در دفاتر تبث اموال ثبت نماید به نحوی که در اولین صفحه هر دفتر، تعداد صفحات و نام هیئت قید شده باشد و صفحات آن و اقلام در هر صفحه به صورت مسلسل شماره گذاری شده و با تایید مدیر کل تربیت بدنی استان، رییس و خزانه دار هیئت استان پلمپ گردیده باشد.

تبصره3: هیئت موظف است در خصوص اموال مازاد بر نیاز یا اسقاطی خود با هماهنگی و اخذ مجوز مدیر کل تربیت بدنی  استان اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی  از جمله کسر از دفاتر اموال بعمل آورد.

ماده 16- هیئت شهرستاها و شهرها:

در هر یک از شهرستانها و شهرهای استان( بدون رعایت مواد3تا8 این آیین نامه)، هیئتی بنام هیئت ورزشی شهرستانها و شهر بر اساس ضوابط و آیین نامه هیئت های ورزشی تشکیل خواهد شد.

تبصره: در کلان شهرهایی کخ ضمن تقسم بندی منطقه ای، با چند اداره مستقل تربیت بدنی فعالیت می کنند( از جمله تهران) در هر اداره تحت پوشش می توان مشابه شهرهای تابعه استان،هیئت های ورزشی تاسیس نمود.

ماده17- ترکیب هیئت رییسه شهرستان و شهر:

- رییس

- نایب رییس

- دبیر

- خزانه دار

- سه نفر عضو

تبصره1: رییس هیئت شهرستان( یا شهر) با پیشنهاد رییس اداره تربیت بدنی شهرستان(یا شهر) مربوطه،تصویب هیئت استان و حکم رییس هیئت استان منصوب می گردد.

تبصره2: در هیئت های شهرستان( یا شهر) که رشته یا رشته های با فعالت بانوان را تخحت پوشش دارند، نایب رییس از سوی هیئت شهرستان( یا شهر) و الزاماً از میان بانوان و با هماهنگی و تایید مسئول ورزش بانوان شهرستان( یا شهر) انتخاب و منصوب می شود.

تبصره3: انتخاب سه نفر عضو هیئت رییسه به پیشنهاد تواًم رییس اداره تربیت بدنی شهرستان(یا شهر) و رییس هیئت شهرستان( یا شهر) و با تصویب و حکم رییسهیئت استان انجام می پذیرد که در صورت فعال بودن بانوان، حداقل یک نفر از افراد پیشنهادی از میان بانوان خواهد بود.

تبصره 4: خزانه دار توسط رییس اداره تربیت بدنی شهرستان( یا شهر) منصوب می گردد.

تبصره5: انتخاب و انتصاب دبیر هیئت شهرستان( یا شهر) به عهده رییس هیئت شهرستان( یا شهر) می باشد.

ماده 18:

با توجه به مسئولیت مشترک اداره کل تربیت بدنی استان و فدراسیون در اجرای این آیین نامه، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه به صورت تضامنی به عهده مدیر کل تربیت بدنی استان و رییس فدراسیون می باشد.


منبع : وزارت ورزش

منبع

اخبار تکنولوژی - اسکریپت - گنج یاب - فلزیاب - انجمن تخصصی وبمستران - دانلود موزیک - جستجوگر فارسی - فلزیاب گنج یاب - اسکریپت فارسی - دانلود اسکریپت - قالب وردپرس - افزونه وردپرس - تبلیغ در اینترنت - امید صمدبین