جستجو


  • 3555

سازمان /معاونت / نهضت سوادآموزي /كانون / ...

اداره كل آموزش وپرورش استان ..      

مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) / دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي / پژوهشگاه / دانشكده / ..

مركز / اداره كل / دفتر/ ...

باسلام واحترام

به استناد ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري،  موارد ذيل در مورد ماموريت آموزشي فرهنگيان جهت اجرا ابلاغ مي گردد .

 به غيراز مشمولان تبصره ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري كه درپيوست  اشاره مي شود ، اعطاء ماموريت آموزشي  جديد يا تمديد ماموريت آموزشي كساني كه قبلا ماموربوده اند مجاز نيست بنابراين ، اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي براي طي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي‌گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع است .

به استناد تبصره ماده فوق الاشاره ،  ايثارگران  مشمول مقررات خاص خود مي‌باشند كه  با درنظر گرفتن مقررات خاص  اعلام شده ،  نسبت به اعطاي ماموريت آموزشي به آنان اقدام گردد . 

 

 

====================================

1-  جانبازان

به استناد ماده 12 قانون تسهيلات اسخدامي واجتماعي جانبازان مصوب 31/3/74 مجلس شوراي اسلامي وماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 2/8/78 هيات وزيران ، جانبازان با هر ميزان درصد جانبازي در تمام رشته هاوكليه مقاطع رسمي وموردتاييد (زيرديپلم تا دوره فوق تخصص) در رشته هاي موردنياز يا غير مورد نياز، (اداري ياآموشي ) بصورت ،‌ نيمه وقت يا تمام وقت  با رعايت ساير قوانين ومقررات مربوطه در داخل كشور.

 به استنادبند 9 مصوبه شماره 262756/41459 مورخ 27/12/1388هيات وزيران موضوع  آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان 25 درصد وبالاتر ، مقررات حاكم برماموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد وفرزندان جانباز25 درصد وبالاتر نيز لازم الاجراست .  

 

2- آزادگان

به استناد ماده 16 آيين نامه اجرايي آموزش عالي آزادگان مصوب 29/7/69 هيات وزيران و توضيحات نامه شماره 92294/1803 مورخ 22/10/87 معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رييس جمهور ، با رعايت ساير قوانين ومقررات مربوطه كساني آزاده هستند اگر مجموع حضور درجبهه وسابقه اسارتشان 3  سال متوالي يا متناوب باشددركليه مقاطع رسمي وموردتاييد از زيرديپلم تا فوق تخصص در رشته هاي موردنياز يا غير مورد نياز، بصورت ،‌ نيمه وقت يا تمام وقت تاپايان مدتي كه مجاز به تحصيل درآن دوره مي باشند

3-مدت زمان مجاز ماموريت آموزشي

مستخدمين جانباز و آزاده مي توانند براي هر مقطع تحصيلي ، بدون محدويت زماني وتابع مقررات آموزشي هريك از وزارتخانه هاي مربوط ،  از ماموريت آموزشي استفاده كنند  يعني تا زماني كه مقررات آموزشي اجازه تحصيل مي دهد تا آن مدت مجاز هستند . مقررات آموزشي تاديپلم توسط آموزش وپرورش، گروه پزشكي توسط وزارت بهداشت و  ساير موارد توسط وزارت علوم تحقيقات وفناوري تعيين مي گردد.

 مدت مجاز تحصيل  درمقررات آموزشي هريك از اين وزارتخانه ها تعيين شده است. به عبارت ديگر ممكن است دوره تحصيل مازاد بر 36 ماه هم باشد كه به تبع آن ماموريت آموزشي نيز تاپايان دوره تحصيل ادمه خواهد داشت .

4- ماموريت آموزشي خارج از كشور با هزينه شخصي

 اعطاي ماموريت آموزشي به جانبازان (با هردرصد جانبازي ) وآزادگان ، فرزندان شاهد وفرزندان جانباز 25 درصد وبالاتر  كه دردوره دكتري خارج از كشور و با هزينه شخصي  دررشته هاي مورد نياز وضروري تحصيل مي كنند ، با ارائه مدارك لازم ، فقط با مجوز اين مركز امكانپذير است كه دراين خصوص ، با رعايت ساير قوانين ومقررات مربوط، تصميم مقتضي توسط معاونت هماهنگي آموزش عالي مركز اين مركز اتخاذ مي گردد .

براي اين منظور مدارك زير ضروري خواهد بود :

1- گواهي اشتغال به تحصيل يا گواهي پذيرش قطعي وغير مشروط (بدون قيد وشرط )  صادر شده توسط دانشگاه هاي معتبر ومورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري با ترجمه فارسي 

2- تقبل پرداخت كليه هزينه هاي تحصيل توسط ذينفع  .

3- نداشتن موانع خروج از كشور ازنظرتعهد خدمت ، نظام وظيفه و....

4- داشتن شرايط قانون اعزام دانشجو به خارج ازكشور ودريافت تاييد يه هاي لازم از وزارت علوم وساير مراجع قانوني كه برعهده شخص ذينفع مي باشد

5- رزمندگان

الف : شرايط رزمندگاني كه بيش از3 سال خدمت داوطلبانه بسيجي درجبهه دارند (متوالي يا متناوب )

1- مستخدم رسمي وپيماني

2-  در رشته هاي مرتبط و مورد نياز درداخل كشوردردوره هاي روزانه ، حضوري ، تمام وقت

3-  حداكثر مدت امكان اعطاي ماموريت آموزشي تا 36 ماه مي باشد ( بصورت پاره وقت (كاروتحصيل )  يا تمام وقت بدون كار) 

4- رعايت ساير قوانين ومقررات مربوط

ب : شرايط رزمندگاني كه بيش از6ماه  خدمت داوطلبانه بسيجي درجبهه دارند (متوالي يا متناوب )

1- علاوه بر شرايط فوق اگرمعلم رزمنده اي به كار آموزشي و پرورشي اشتغال داشته باشد ، با رعايت حداكثر مدت امكان اعطاي ماموريت آموزشي(تا 36 ماه) اعطاي ماموريت  بصورت پاره وقت (كاروتحصيل )  يا تمام وقت امكانپذير است . اگرآموزشي وپرورشي نباشند(كادراداري و... ) ماموريت آموزشي فقط به صورت تمام وقت خواهد بود

2- اعطاي ماموريت آموزشي به رزمندگان زير 6 ماه خدمت درجبهه مستند قانوني ندارد .

3-افرادي كه دردوره خدمت  وظيفه واحتياط(مشمولان وظيفه ) درجبهه حضور داشته اند شامل تبصره ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشند .

6- فرزندان شاهدوفرزندان جانباز 25درصد وبالاتر

به استنادبند 9 مصوبه شماره 262756/41459 مورخ 27/12/1388هيات وزيران موضوع  آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان 25 درصد وبالاتر ، مقررات حاكم برماموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد وفرزندان جانباز25 درصد وبالاتر نيز لازم الاجراست .  

7-‌ فرزندان آزادگان جنگ تحميلي وجانبازان بيش از 50درصد

 به استناد تبصره مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/81 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، فرزندان آزادگان جنگ تحميلي وجانبازاني كه متحمل ضايعاتي بيش از 50درصد شده اند در حكم فرزندان شاهد محسوب گرديده واز مزاياي همانند ايشان براي ماموريت آموزشي بهره مند خواهند شد

8-  همسر،‌فرزندان ، والدين ، و برادران وخواهران شهدا وجانبازان ازكار افتاده كلي 

به استناد بند الحاقي به دستورالعمل شماره 2348/د مورخ 22/6/1367 كميته لوايح وتصويب نامه ها ودستورالعمل هاي سازمان اموراداري واستخدامي كشور(سابق ) مصوب 9/2/1370 ، علاوه بركليه ايثارگران مستخدم دولت ( جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان بابيش از 6 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه)همسر،‌فرزندان ، والدين ، و برادران وخواهران شهدا وجانبازان ازكار افتاده كلي مي توانندبا رعايت شرايط زير از ماموريت آموزشي استفاده كنند :

1- مستخدم رسمي وپيماني

2-  در رشته هاي مرتبط و مورد نياز فقط درداخل كشورودردوره هاي روزانه،  حضوري ، تمام وقت

3-  مدت اعطاي ماموريت آموزشي به مشمولان اين بند حداكثر تا 36 ماه در طول ورود به خدمت تا بازنشستگي است كه براي معلمان آموزشي وپرورشي  بصورت پاره وقت كاروتحصيل يا تمام وقت بوده  وبراي كاركنان اداري و... فقط بصورت تمام وقت مي باشد .

4- رعايت ساير قوانين ومقررات مربوطه

5- براساس بند ه قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي ، جانبازان ازكارافتاده كلي كساني هستند كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي ويا مراجع ذيصلاح نيروهاي مسلح ) از كارافتاده كلي شناخته شده وقادر به كارنباشند  معيار براي تصميم گيري نظر كميسيون پزشكي بنياد شهيد وامورايثارگران مي باشد  .

9- ماموريت نيمه وقت يا تمام وقت

به استناد  قانون اصلاح قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري ، ماموريت آموزشي  براي كاركنان آموزشي وپرورشي ( نيمه وقت يا تمام وقت )وبراي بقيه كاركنان اداري ، دفتري ، مديريت و... ، فقط بصورت تمام وقت بار عايت ساير قوانين ومقررات مربوطه مي باشد . موارد استثناء درمورد هريك از ايثارگران دراين دستورالعمل ذكر شده است .

10- تعهد ماموريت وسابقه خدمت

كليه كساني كه طبق مفاد اين دستورالعمل مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي هستند مكلفند به ميزان سه برابرمدت تحصيل ، برابر فرم مربوط، به آموزش وپرورش تعهد خدمت بسپارند ، لذا اموراداري محل خدمت مكلف است در زمان اعطاي ماموريت آموزشي ، سابقه خدمت وميزان تعهد را محاسبه نمايد كه امكان ايفاي تعهد خدمت ناشي ازماموريت آموزشي قبل از بازنشستگي فراهم باشد

تذكر : جانبازان ازسپردن تعهد خدمت معاف اند .

11- ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در هرنيمسال شرط پرداخت حقوق است

1-11- كليه سازمانهاي وابسته، ادارات آموزش وپرورش شهرستانها ، مناطق ونواحي ، مراكز تربيت معلم ، آموزشكده هاي فني وحرفه اي و.... كه نسبت به صدور حكم ماموريت آموزشي اقدام نموده ويا مي نمايند، مكلفند پرداخت حقوق ماموران به تحصيل را مشروط به ارئه گواهي اشتغال به تحصيل ودريافت گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجو نموده و براساس پيشرفت تحصيلي هردانشجو كه درپايان يك نيمسال تحصيلي  به محل خدمت خود ارائه مي نمايد (عدم مشروطي )  حقوق آنان  پرداخت  گردد ، درغيراين صورت پرداخت حقوق بدون اشتغال به تحصيل ، تخلف محسوب شده وتصرف غير قانوني اموال دولتي است .

2-12-ارائه گواهي در شروع هر نيمسال تحصيلي مجوز پرداخت حقوق فقط تاپايان يك نيمسال تحصيلي است . چنانچه در وسط نيمسال تحصيلي دانشجويي اخراج يا منصرف از تحصيل شود ، مرخصي تحصيلي بگيرد يا به هرنحوي از انحاء كه رابطه تحصيلي قطع شده  واشتغال به تحصيل نداشته باشد محل خدمت مكلف است نسبت  به قطع حقوق پرداختي از تاريخ قطع رابطه تحصيلي اقدام  وبراي اخذ خسارت وطي مراحل قانوني  به كارشناسي حقوقي معرفي نمايند .

3-12- لغو ماموريت آموزشي بنابه تمايل ودرخواست مستخدم در خلال سال تحصيلي مشروط به اينكه ا ختلالي در امورآموزشي مدارس ايجاد نكند وامكان سازماندهي فرددر كادر اداري يا اموزشي  وجود داشته باشدبلامانع است در غيراينصورت، ماموريت آموزشي تا پايان سال تحصيلي به شرط اشتغال به تحصيل تداوم مي يابد .

4-12- چنانچه فردي در وسط سال تحصيلي ودر نيمسال اول سال تحصيلي  فارغ التحصيل شود نسبت به سازماندهي وي در مشاغل مورد نياز اقدام شود .

13- فرم 650 اطلاعات كاركنان شاغل به تحصيل

 صادركننده حكم كارگزيني مكلف است نسبت به ثبت اطلاعات افراد شاغل به تحصيل ازطريق  سيستم رايانه اي براساس  فرم 650 اطلاعات كاركنان شاغل به تحصيل اقدام نمايد . كاركنان مشغول به تحصيل نيز موظفند با مراجعه به واحد كارگزيني ادارات ،‌ فرم مربوطه را تكميل وبه واحد كارگزيني تسليم نمايند 

14- ارزش علمي يا استخدامي مدرك و، روزانه ، حضوري ، تمام وقت بودن دوره

 اعطاي ماموريت آموزشي به افراد مشمول اين دستورالعمل به شرطي امكانپذير است كه مدرك فراغت ازتحصيل اعطايي، داراي ارزش علمي يا استخدامي موردتاييد وزارت علوم تحقيقات وفناوري بوده و ضوابط آموزشي وپذيرش آن دوره بصورت ،  روزانه ، حضوري ، تمام وقت ،  وتشكيل كلاسها نيز در طول هفته حداقل دو روز كاري  (روزهاي غيرتعطيل ) باشد ، لذااعطاي ماموريت آموزشي به دوره هاي شبانه پيام نور- غيرحضوري - نيمه حضوري فراگير دانشپذيرو... مجاز نمي باشد .

تبصره 1: به استناد تبصره ماده 3آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات جانبازان مصوب 10/8/78 هيات وزيران ، دانشجويان جانبازي كه در دانشگاه پيام نور پذيرفته شده اند ، مي توانند جهت آمادگي براي شركت در امتحانات پايان هرترم تحصيلي ، باارائه برنامه امتحانات ، حداكثر از يك ماه ماموريت آموزشي استفاده نمايند

تبصره 2: چنانچه برنامه آموزشي دوره هاي شبانه، هم زمان با دانشجويان روزانه باشد پس ازتاييد بالاترين مقام دانشگاه محل تحصيل و ملاحظه نمودن پرينت انتخاب واحد دانشجو ودقت در روزها وساعات تشكيل كلاس هاي دانشجو، به شرطي كه همانند برنامه درسي روزانه دانشجويان هم زمان با دانشجويان روزانه  بوده ودرطول روزوساعات كاري دانشجوباشد، ضمن درج تصويربرنامه انتخاب واحد درپرونده ، با اين افراد نيزدر اعطاي ماموريت آموزشي همانند دانشجويان دوره روزانه رفتارشود.  

15- فهرست اسامي ماموران به تحصيل

فهرست اسمي ماموران به تحصيل ،  قبل از پايان هرنيمسال بصورت الكترونيكي يا cd ، درقالب excel به سازمان متبوع ارسال گرددواز مكاتبه وارسال كاغذي پرهيز نمايند .اين فهرست در مورد كاركنان حوزه ستادي وزارت وسازمان هاي وابسته ، به صورت ايميل به نشاني www.hrt25 @yahoo.com  ارسال گردد.                        

 

منبع

اخبار تکنولوژی - اسکریپت - گنج یاب - فلزیاب - انجمن تخصصی وبمستران - دانلود موزیک - جستجوگر فارسی - فلزیاب گنج یاب - اسکریپت فارسی - دانلود اسکریپت - قالب وردپرس - افزونه وردپرس - تبلیغ در اینترنت - امید صمدبین